VERKIEZINGSPROGRAMMA

 

APOPA ALMERE

 

2018 – 2022

 

 

 

“Samen Almere veranderen.”

 

 

 


Inhoud

Wat wij vinden en willen. 3

Almere Partij Onafhankelijk Politiek Actief 4

Financiën. 4

Floriade. 4

Sociaal domein. 5

Verdrijven van armoede. 5

Ouderen in Almere. 5

Wonen in Almere. 6

Onze jeugd. 6

Veiligheid. 6

Groei Almere. 7

Kerk en religie. 7

Economie. 7

Milieu. 7

Metropool Regio Amsterdam (MRA) 8

Informatievoorziening. 8

Actuele kwesties. 8

 


Wat wij vinden en willen

 

– Welzijn is meer dan welvaart alleen

 

– Gelijkwaardigheid van alle bevolkingsgroepen

 

– Armoede de wereld uit te beginnen met Almere

 

– Anker voor ouderen, gids voor jongeren

 

– Wij besluiten niet vanuit partijpolitiek

 

 

Uit het manifest van OPA:


De 5 algemene uitgangspunten die OPA nastreeft:

- Leeftijdsdiscriminatie dient op alle fronten bestreden te worden

-  Een betere vertegenwoordiging van de ouderen in de politiek  

- Respect tussen jong en oud als voorwaarde voor een gezonde samenleving

- Kennis en wijsheid dienen als basis genomen te worden

- Streven naar een gezonde fysieke en mentale evenwichtige maatschappij.

Almere Partij Onafhankelijk Politiek Actief

De politieke partij APOPA (Almere Partij Onafhankelijk Politiek Actief) is een beweging die opkomt voor ouderen in Almere.

Dat betekent dat wij de belangen van onze ouderen in Almere zo dienen dat jongeren verzekerd zijn van een aangename oude dag, die op zijn minst gelijkwaardig is aan de huidige situatie.

Wij zoeken verbinding tussen bevolkingsgroepen en leeftijden; zonder groepen in hokjes te plaatsen. Wij hebben onze vrijheid lief en APOPA begrijpt dat hiervoor een sterk democratisch fundament in de samenleving nodig is.

Financiën

Voor APOPA is het belangrijk dat de begroting sluitend blijft en dat de schulden niet verder oplopen. Er mag dus niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. Als de inkomsten dalen moeten de uitgaven aan deze situatie worden aangepast.

Voor de lagere en middeninkomens dient de eigen bijdrage in de WMO afgeschaft te worden. Ook de eigen bijdrage afschaffen voor mensen die dagbesteding hebben vanwege hun handicap.

APOPA is tegen de parkeerbelasting en hondenbelasting.

Floriade

De Floriade Almere in 2022 moet met privaat geld gefinancierd worden; niet met gemeenschapsgeld.

APOPA heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om deze Floriade in Almere 2022 tot een succes te maken.

Om budgetneutraal te kunnen zijn hebben wij minstens 2 miljoen bezoekers nodig. Echter, gezien de jarenlange tendens in het aantal bezoekers met betrekking tot eerdere Floriades, lijkt dit onhaalbaar. Zie ook de financiële debacles van de Floriade van Venlo, Zoetermeer en Haarlemmermeer. Hier zijn miljoenen euro's uiteindelijk doorbelast naar de burgers van deze gemeenten.

APOPA vindt juist daarom dat er tegenover zo'n groot en duur project als de Floriade ten minste een 'gedegen en doorgewerkt' businessplan dient te staan. APOPA vindt het ook hoogst opmerkelijk dat er geen lering getrokken wordt. Daarnaast is de investering die gedaan wordt niet passend voor een groot internationaal evenement. APOPA verwachten een tekort rond de 20 Miljoen Euro. Ondertussen hebben de wethouders van het sociaal domein (WMO en Jeugdzorg) de grootste moeite om uitkeringen en goede jeugdzorg te garanderen in de toekomst.

Sociaal domein

APOPA kijkt positief aan tegen de wijkteams. De inhoudelijke richting van wijkteams is duidelijk: een samenhangende aanpak van welzijn, ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsintegratie. Eén meldpunt is wenselijk)

De realisatie van een integrale verordening Sociaal Domein dient voortvarend te gebeuren. Mede om de muren tussen de diverse afdelingen te slechten.

Verdrijven van armoede

Het huidige systeem is de oorzaak van armoede. De spelregels, samengevat in de participatiewet, werken vaak tégen mensen en daar zijn wij het niet mee eens. Een systeem wat slecht werkt, moet worden aangepast. Iedereen weet wat de gevolgen van armoede zijn en men kent de oorzaken.

Tegen Ebola ontwikkelde men een medicijn maar wat doen we nu om armoede Almere uit te werken? De Euro houdt de ontwikkeling van Almere tegen. Daarom is een Parallelmunt noodzakelijk. Een parallelmunt creëert een parallel economie. Dat leidt tot een enorme economische vooruitgang en o.a. de mogelijkheid voor een basisinkomen. Als neveneffect kan de armoede aangepakt worden in Almere en tot het verleden behoren.

APOPA wil zaken als voedselloket en sociale supermarkt zo snel mogelijk overbodig maken.

Ouderen in Almere

APOPA is een groot voorstander van integraal ouderenbeleid dus één coördinerende wethouder voor alle aangelegenheden betreffende senioren. APOPA is ook voorstander voor het instellen van een ombudsman voor ouderen.

De huidige generatie ouderen moet meer oprechte aandacht krijgen en heeft recht op passende zorg met gelijkwaardigheid van bestaan. Jong en oud dienen gelijkwaardig naast elkaar in harmonie te kunnen leven. De vergrijzing zal, ook in Almere, steeds meer een zeer belangrijke economische drijver zijn waar wij niet onachtzaam mee om moeten gaan. Zonder ouderen stagneert de economie van de toekomst.

Openbaar vervoer in Almere moet gratis worden. In principe voor iedereen maar zeker voor ouderen en scholieren. Bussen rijden buiten de spits vaak bijna leeg. Dat kan dus beter. Het aantal ouderen zal de komende jaren stijgen en daarom zal er moeten worden afgeweken van het standaard denken in traditionele vervoerssystemen. Wij zijn voor het invoeren van kleinschalig openbaar vervoer, dat natuurlijk gebruik maakt van de bestaande busbanen. Maar ook stervormig (de afstanden van voordeur naar haltes, die vaak te ver zijn) de wijken in gaat om zo het vervoer van ouderen en gehandicapten beter mogelijk te maken.

Deze laatste vervoersvorm zal het beste kunnen worden uitgevoerd zonder fossiele brandstof.

We hebben veel ruimte en een goed ziekenhuis. Dat betekent dat het loont om zorgboerderijen (leef eilanden) in te richten met gedegen ouderenzorg op armlengte afstand aanwezig in het ziekenhuis.

Wonen in Almere

De woningnood moet uit Almere en de huurprijs omlaag. Wij zijn voor het experiment om de woningmarkt sterk te vereenvoudigen. Er moet meer gebouwd worden, zodat er altijd woningen beschikbaar zijn. Woningen moeten zo gebouwd worden dat de voorraad de groei van de bevolking op de voet volgt. Dat betekent dat er veel meer woningen dienen te komen die geschikt zijn voor ouderen. Dat helpt bij calamiteiten maar werkt ook drukkend op de huurprijzen. Waarom bouwt de gemeente huurwoningen, als huurwoningen duurder zijn dan koopwoningen? Het is toch gek dat iemand met (volgens de bank) een te laag inkomen niet kan kopen voor € 300,- netto per maand maar dan moet huren voor € 550,- per maand. Een woning kopen betekent het opbouwen van vermogen en dat is goed voor de mensen. Wij vinden dat Almere de pioniersstad bij uitstek is om te gaan experimenteren met deze mogelijkheid. Wij zien hier ook een rol weggelegd voor de coöperaties.

De juiste recreatievoorzieningen in de wijken dienen in overleg met wijkbewoners geplaatst, verplaatst of verwijderd te worden. Dit moet ook gelden voor de JOP's (Jongeren Ontmoetingsplaatsen) en speelvoorzieningen. Onderhoud dient planmatig te gebeuren. In elke wijk moet er ruimte zijn voor recreatieve doeleinden.  Dit in het belang van kinderen, jongeren, ouders en grootouders. Visvlonders voor gehandicapten die aangewezen zijn op bereikbaarheid met een auto en rolstoel om hun visplek te kunnen bereiken.

Onze jeugd

Scholing geeft je de beste kansen op de arbeidsmarkt. Daarom staan wij voor een groot aanbod van uitstekende scholing op alle niveaus. Het levenslang leren maakt het noodzakelijk dat Almere zich ook hard moet gaan maken voor de opleidingen voor volwassenen.

De jongeren moeten beter worden voorbereid op de robotisering in de industrie. De huidige werkethos zal sterk veranderen in de komende 30 jaar.

Mede met dit gegeven in het achterhoofd vinden wij dat experimenten met het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OLBI) absoluut noodzakelijk

Veiligheid

Wij beseffen heel goed dat het ‘gevoel van veiligheid’ cruciaal is voor de leefbaarheid in Almere. Daarom biedt het cameratoezicht de gewenste preventieve werking. Wij streven ernaar dat het cameratoezicht verbeterd en uitgebreid moet worden in de komende raadsperiode. Boa’s verrichten goede taken en blijken ook preventief bij te dragen aan de veiligheid. Wij zien een parallel met de oude gemeentepolitie en vinden om die reden dat BOA’s in dienst moeten komen bij de gemeente en niet ingehuurd behoren te worden via de particuliere markt.

Groei Almere

Almere moet organisch groeien. Grote opschalingsprojecten, zoals in het verleden ‘de schaalsprong’, zijn ongewenst. Almere kan organisch groeien van nu 200.000 naar 350.000 inwoners.

Wij kiezen voor diversiteit. Dat betekent geen grote clusters met huisvesting voor laagbetaalden, hoog betaalden en religies. Almere moet een stad zijn waar voor elke groep een goed en gemêleerd aanbod is. Diversiteit komt de hele samenleving ten goede.

Kerk en religie

Wij willen een gemeentebeleid dat religies met elkaar verbindt. Er is overweldigend bewijs dat het ondersteunen van gescheiden werelden leidt tot enorme afbreuk en een samenleving die stagneert. Juist hier zien wij een taak voor de gemeente Almere.

Economie

Almere moet zich concentreren op de ontwikkeling van toerisme, vrijetijdsindustrie en ouderenzorg.

We staan aan de vooravond van een hausse aan nieuwe technologieën. APOPA is optimistisch over de toekomst en stelt zich in op een nieuw tijdperk en veranderingen die in een snel tempo zullen plaatsvinden.

Milieu

Door gebruik te gaan maken van de meest moderne digitale technieken, bijvoorbeeld de slimme afvalcontainer met vulgraadmeting en fabrieksmatig nascheiden van afval moeten enerzijds de kosten beperkt worden en anderzijds meer op maat afval verzameld worden. Door het fabrieksmatig scheiden wordt het aantal kliko’s in de woonomgeving drastisch teruggebracht en zijn er geen speciale maatregelen nodig voor de hoogbouw.

Om het duurzame elektrisch autorijden te bevorderen is er een actieplan nodig om voldoende oplaadpalen te realiseren in Almere.

Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Investeren in het Metropool Regio Amsterdam (MRA) is nutteloos en alleen goed voor het ego van bestuurders. Almere moet zich richten op de Noord Zuid Polder (NZP).

Daar liggen de kansen. De enorme aanwezigheid van Groen, Water en Ruimte staan daar garant voor. Doorgang naar het noorden via de sluizen in de Afsluitdijk en naar het zuiden via de Oranjesluizen geven enorme mogelijkheden voor het door ontwikkelen van de watersport.

Informatievoorziening

APOPA wil de politiek dichter bij de inwoners brengen. Zendtijd bij de lokale radio en tv is een instrument voor politieke partijen om periodiek haar standpunten aan de inwoners toe te lichten.

Actuele kwesties

·                     APOPA wil pleiten voor gezond voedsel en drinken in de school/sport kantines om er zo voor te zorgen dat wij als oudere jongeren nog een vitaal en kwalitatief goed leven kunnen hebben.

·                     Door strengere handhaving op wildplassen moet er kritisch gekeken worden of er voldoende openbare toiletten beschikbaar zijn in de diverse stadscentra.

·                     Mensen die geen werk hebben of niet (meer) kunnen werken om psychische of fysieke gezondheidsredenen zouden gratis moeten kunnen sporten, een gezonde geest in een gezond lichaam. De gemeente kan daarin bijdragen.

·                    APOPA is voorstander van een duidelijk gedoogbeleid voor softdrugs. Telen, inkoop en verkoop van cannabis moeten toegestaan worden onder controle door de Overheid. Criminaliteit wordt hierdoor sterk verminderd. Wel dienen er uitingen te komen dat gebruik van softdrugs en roken slecht zijn voor de gezondheid.

·                    Voor een gemeente van 200.000 inwoners is er een redelijk aanbod van cultuur. Bovendien ligt Amsterdam op steenworp afstand. Tezamen maakt dat het aan aanbod voortreffelijk. Wij vinden dat het beschikbare geld zo min mogelijk naar beleid en zo veel mogelijk naar de verenigingen zelf moet gaan. Verder vinden wij cultuur toegankelijk moet zijn voor alle lagen van de bevolking.

 

·                    In 2018 heeft het oude college de belastingen boven de inflatie verhoogd. De APOPA is van mening dat dat tegen verkiezingsbeloften en het coalitieakkoord in is gedaan. Bovendien past dat niet in goed financieel beheer. Om die reden zal APOPA pogen die extra verhoging voor 2018 in de begroting voor 2019 te corrigeren en terug te geven aan de burger. Wij zijn dus van mening dat gemeentelijke belastingen niet verder mogen stijgen als de inflatie.