Nieuws

René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.
René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.

Het lerarentekort

In 1976 verliet ik de Pedagogische Academie met een mooi diploma. Enkele weken later had ik mijn eerste baan in het onderwijs te pakken. Daarmee was ik spekkoper, want de rest van mijn studiegenoten, zo’n stuk of 70, eerlijk verdeeld over mannen en vrouwen, moest in een groot aantal gevallen nog jaren wachten op een aanstelling. Datzelfde gold voor de gediplomeerden in de rest van Nederland. Er was op dat moment een enorm overschot.

 

Gedurende een groot aantal jaren bungelde ik onder aan de lijst. Als laatst binnengekomene kon ik op elk moment boventallig worden en mijn baan kwijt raken. 

In de jaren 80 vond men het nodig kleuterschool en lagere school samen te voegen tot 1 basisschool. Kleuterjuffen mochten na een korte cursus ook in groep 8 les gaan geven. Ik mocht zonder cursus gelijk in groep 1 gaan werken. En dat verwachtte men ook, want men moest breed inzetbaar zijn. En met enige dwang, want anders groeide je niet door in salaris. Er waren zelfs salariskortingen in die tijd.

 

De ene na de andere (mannelijke) collega verliet het onderwijs. In het bedrijfsleven ging je meer verdienen. Het parttime werken (van vrouwen) werd steeds meer gewoon. Logisch, want dan konden de dames ook nog de kinderen thuis opvangen. Het beroep van leerkracht raakte steeds meer aanzien kwijt. De Pabo’s kregen steeds minder studenten.

Midden jaren 90 waren er twee vacatures op basisschool de Manse. Daar kwamen nog welvierhonderd(!) sollicitatiebrieven op binnen. Daarna is het snel gegaan. Velen van die driehonderdachtennegentig afgewezenen hebben het onderwijs de rug toegekeerd.

 

Vanaf 2011 begon de uitstroom van de “babyboomers”. En dat heeft er nu toe geleid dat er alleen al in Almere een tekort van 283 fte (dus volledige banen) is ontstaan. Men stond er bij en keek er naar. Uiteindelijk kwam er een Noodplan voor Almere. De besturen zijn er enthousiast over, maar het tekort is alleen maar groter geworden.

Wat valt er aan te doen? Allereerst moet het vak weer aantrekkelijk gemaakt worden. Leerlingen van Havo en Vwo moeten al in het examenjaar enthousiast worden voor het leraarschap. Want wat is er nou mooier dan jonge mensen op weg te helpen naar volwassenheid? En het hoeft niet direct een roeping te zijn. Je kunt er ook warm voor lopen door het te ervaren. Het moet ook duidelijk zijn, dat het beroep niet alleen voor vrouwen is. Een goed salaris, toekomstperspectieven, woonruimte in de buurt zijn absolute voorwaarden. En ook, zeker voor de beginners, een niet te hoge werkdruk. Voor hen ook een coach. Dat zou heel goed een gepensioneerde “babyboomer” kunnen zijn.

 

Een opleiding van 3 jaar moet voldoende zijn. Na het 1e studiejaar moet men kiezen voor onderbouw of bovenbouw. Daarmee wordt ook uitval vermeden, doordat een aantal studenten bijvoorbeeld de rekentoets (belangrijk voor de bovenbouw) niet haalt en dan de studie moet staken.

Het allerbelangrijkste is wel, dat het beroep van leerkracht weer aanzien krijgt, want het wordt nu al duidelijk dat de schoolprestaties van onze Almeerse kinderen teruglopen. Wat zou het mooi zijn, als iemand vol trots kan zeggen:

IK BEN LEERKRACHT.

Dromen zijn bedrog in Oosterwold

Een Oosterwold-hater. Zo werd ik genoemd door een collega in de Almeerse Gemeenteraad. Ik durfde namelijk te beweren dat een voortzetting van het experiment Oosterwold niet verstandig was. 


Bedacht in een periode, dat de grondverkoop stokte. Grote percelen grond. Voor, in eerste instantie, zo’n € 40,- per vierkante meter. Maar dan moest je wel zelf voor elektriciteit, water en riool zorgen. Samen met je buren een kavelweg aanleggen en zorgen voor “doorwaadbare” zones.

Een tiende deel van de grond was voor bebouwing en de rest moést “stadslandbouw”  worden. In eerste instantie kwam daar natuurlijk een bepaalde groep mensen op af, die de bijzondere uitgangspunten van Oosterwold ter harte nam.

Kruidentuintje...
Maar… inmiddels is door de woningcrisis de situatie nogal veranderd. Oosterwold is ‘hot’. En dat vooral door de nog steeds lage grondprijzen. Op dit moment zo’n € 100,-. Even verderop in Nobelhorst is dat € 900€,-!
En natuurlijk kun je ook verwachten dat de nieuwe bewoners van Oosterwold niet allemaal zo bevlogen zijn als de eerste groep. Ach… een paar fruitbomen, een paar kippen of een kruidentuintje, dat voldoet toch ook aan het idee van stadslandbouw? Daarbij is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om je “landgoed” te verkopen.  Een vette winst is je deel. 

 

Argusogen

Tot zo ver de voordelen. Maar er zijn ook nadelen. Toen ik in 1978 in Almere kwam wonen, was de polder nog een zee van ruimte. Maar inmiddels is een groot deel vol gebouwd. Zoveel ruimte is er niet meer. Dus we moeten zuinig zijn op dat overgebleven deel. Sociale woningbouw (huur of koop) is niet mogelijk. Veel bewoners zijn niet in staat of willen niet echt aan stadslandbouw doen. Verloedering dreigt. Tot nu toe is het gebied Oosterwold doorsneden door twee langgerekte polderwegen. De “doorwaadbare” zones zouden voor dwarsverbindingen moeten zorgen, maar als bezoeker van het gebied voel je je zeer ongemakkelijk als je die zones betreedt. Ik had zelfs het gevoel dat je op de kavelwegen al met argusogen bekeken wordt. 

 

Zorgplicht

Maar goed. Tot zo ver voor de Gemeente Almere nog geen problemen. Maar die zijn er nu vol op. In 2018 al stelde onze Johan de Leeuw, raadslid van ApOpa, schriftelijke vragen over de riolering.  Uit de antwoorden bleek dat toen al 68 van de 71 door de bewoners geplaatste IBA’s (apparaten, die de plaats innemen van riolering) niet in orde waren. Inmiddels zijn dat er zo’n 1300! Maar het bleef de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf, zei het college. Twee maanden(!) later kreeg dat een rapport, waarin te lezen viel, dat de gemeente wettelijk zorgplicht had. Almere was dus wel degelijk verantwoordelijk voor de riolering.

 

€ 60.000.000,-

Maar het college had, zoals de wethouder onlangs aangaf, een droom. Het experiment Oosterwold moest gewoon zo doorgaan. Dit rapport is op dat moment niet met de raad gedeeld! Je zou zeggen: een doodzonde. Maar ja, de collegepartijen steunen hun wethouders door dik en dun. Het enige wat voor hen nu telt, is vooruitkijken en zien hoe we het probleem gaan oplossen. Inmiddels betekent het experiment met eigenafvalwater-verwerking dat we zeker € 60.000.000,- nodig hebben om alsnog riolering in Oosterwold aan te leggen. En dat wordt vrijwel zeker een nog veel hoger bedrag.

 

Nachtmerrie

Wie gaat dat betalen? Dat wordt nog een hele puzzel. Maar dat het de stad geld gaat kosten, is zeker. En is het dan klaar? De volgende problemen zijn al opgeborreld. Slecht aangelegde kavelwegen, grote droogte in de zomermaanden, het zijn Oosterwolder problemen die nu al onderzocht gaan worden.

De droom van de wethouder is een nachtmerrie geworden. En de inwoner van Almere is de dupe.

Feiten over de Floriade

Van het onderhandelingsfront niets nieuws...

3 juni 2022

 

Vanmorgen werd een brief bij de fracties bezorgd met daarin een verslag van de voortgang van de coalitievorming. 

Men heeft de nodige stappen gezet. Een eerste sessie inzake de voor Almere relevante onderwerpen is vorige week geweest.

'Ambitie is om voor de zomer een inhoudelijke agenda en een nieuw stadsbestuur aan u voor te stellen,' schrijft de formateur.

De zomer start op 21 juni dit jaar. 

De duiding van De Leeuw…

30 maart 2022

 

Gisteravond werd de Almeerse gemeenteraad 2022-2026 geïnstalleerd. 
De traditionele ‘duiding’ van de verkiezingsuitslag werd door toedoen van de grotere partijen teruggebracht tot een spreektijd van slechts twee minuten per fractievoorzitter.

Hoewel hij het met dat besluit absoluut niet eens was, loste onze Johan de Leeuw dat als volgt op…

ApOpa behoudt zetel!

18 maart 2022
Met 2,3% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen wist ApOpaAfgelopen dinsdag haar zetel in de gemeenteraad te behouden. Terwijl er een stille hoop op twee zetels was, werd het toch zelfs nog spannend of we zelfs die ene zetel zouden halen. 
De kiezer bleek dat vertrouwen echter toch in voldoende mate aan ons te willen schenken.


Opkomst

De bedroevende opkomst van slechts 39,8% van alle kiesgerechtigden bleek voor alle partijen een klap met zich te brengen. Van de gevestigde partijen bleek, op de SP na, iedereen verlies te hebben geleden.  Voor sommigen bleken de restzetels regelrechte redders, zoals voor Respect! Dat slechts op basis van die zetel in de raad mag blijven.

Maar ook het CDA zou zonder restzetel nog maar één raadslid hebben gehad en ook Leefbaar zou het met drie hebben moeten doen.

 

Nieuwkomers

De nieuwkomers waren ook geen baanbrekers. Forum kreeg er twee, net als 50plus en BIJ1 waarvan nog niet duidelijk is of hun met overmacht gekozen fractieleidster wel bij de partij zal blijven. Haar zeer terechte wens om de verbinding met alle partijen  te willen zoeken, bleek door zowel haar lokale als landelijke partijbestuur niet te worden getolereerd. De daardoor ontstane scheuring lijkt nog zeker niet geheeld.

 

Raadsbrede coalitie

Daardoor is zelfs nog niet zeker of er zestien dan wel zeventien partijen in de Almeerse raad gaan komen. Vast staat wel dat vooreen meerderheidscoalitie zeker zeven partijen nodig zullen zijn. 
Johan de Leeuw, de aanblijvend fractievoorzitter van ApOpa, zei in een eerste reactie dat de versplintering van de raad eens te meer aanleiding zou dienen te zijn om naar een raadsbrede coalitie met vakinhoudelijke, ongebonden wethouders te streven. 

 

Volledige einduitslag (inclusief voorkeursstemmen)

Ton Theunis spreekt oude raad toe over opkomst verkiezingen

18 maart 2022
Kandidaat raadslid Ton Theunis sprak afgelopen donderdag tijdens een extra vergadering van de oude gemeenteraad zowel de raadsleden als vier aanwezige wethouders toe over hun eigen verantwoordelijkheid voor het in vier jaar sterk gestegen desinteresse en wantrouwen in de politiek, volgens Theunis een zeer belangrijke factor voor de bedroevend lage opkomst van kiesgerechtigden.

List en bedrog om er de laatste centen uit te persen...

Afgelopen donderdagavond, tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen,  diende de PVV een motie in waarin werd bepaald dat er geen extra geld meer aan de Floriade zal worden verstrekt. De motie werd met een ruime meerderheid aanvaard. Ook PvdA en zelfs VVD steunden die motie. De VVD zit in het college. Dan is het duidelijk, zou je zeggen. Geen extra geld meer aan de Floriade, klaar!

 

Een dag later werd bekend dat het college, waar dus ook de VVD in zit, alsnog € 4.500.000,- aan de Floriade BV leende. Wat is een motie, wat is een meerderheid in de gemeenteraad dan nog waard?

Maar ook: dit wist de VVD op donderdagavond al, toen ze voor de motie stemde. Wat is het woord van de VVD in dit geval dan nog waard?

 

De oppositiepartijen wensten daarom alsnog een extra raadsvergadering waarvan wij menen dat die nog voor de verkiezingen diende te worden gehouden. Dat verzoek hebben we ingediend bij het presidium van de raad, zoals het hoort. Maar daarin zitten vooral coalitiepartijen en inderdaad, die adviseerden onze burger(stief)moeder -want Ank Bijleveld is slechts interim- om deze extra vergadering pas ná de verkiezingen te doen.

'Want anders wordt het een soort verkiezingsstunt. Dat wil de oppositie natuurlijk graag.' 

 

Nee. De oppositie wil graag dit college en met name de VVD publiek verantwoording aflegt hoe dit te rijmen is met onze motie. En dat hoor je te doen voordat de oude club weg is, want na de verkiezingsuitslag zal dat het gevoelen zijn. Van een nutteloze move.

Van een nodeloos protest want het is, achter de rug van de democratische besluitvorming om, allemaal 'geregeld'. 

Nog snel even een miljoentje of wat naar de Floriade sluizen. Donderdag kan dat misschien niet meer...

Vier jaar in kort bestek

Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. 

In de komende maanden zult u ongetwijfeld overal mensen in allerlei kleuren reclame-jasjes in winkelcentra aantreffen, lokale politici lopen door uw wijk om u te vragen of er nog klachten zijn of dat u gewoon gelukkig bent… 

ApOpa kent veel van de alledaagse en soms minder vanzelfsprekende problemen van de Almeerse inwoners. Omdat we gewoon in allerlei wijken wonen, omdat onze partij uit de meest uiteenlopende burgers van de stad bestaat. En omdat we middenin de samenleving staan. We bieden u liever de kans aan om vier jaar met ons het verschil te maken dan allerlei flyers, pennen of bloemen…

 

Wat volgens ons echt anders moet, wat we anders zouden willen, wat we verder nog wensen, maar vooral de feiten over vier jaar zwak coalitiebeleid, treft u via de knoppen naast deze tekst aan. 

 

 

Onze fractievoorzitter, Johan de Leeuw, over vier jaar ApOpa in de Almeerse gemeenteraad.

Met dank aan de Raadsgriffie Almere.