Nieuws uit de stad


 

Persbericht Najaar 2021

 

De afgelopen vier en een half jaar heeft de APOPA trouw meegedaan aan alle vergaderingen op het gemeentehuis met als inhoud de Floriade. Wij hadden er zelfs een vast fractielid voor opgesteld in de persoon van dhr Dekker.

 

In die periode is onze mening veranderd van gematigd positief naar negatief. Dit kwam hoofdzakelijk doordat telkens bleek dat de organisatie niet berekend was op zijn taak en omdat het budget zo vloeibaar bleek als water. Telkens kwamen er lijken uit de kast die dan braaf door de coalitie werden geaccordeerd. Inmiddels praten we over een project van over de 100 miljoen terwijl dat oorspronkelijk onder de 50 miljoen lag. En we zijn nog amper begonnen.

 

Nadat de Floriade organisatie zo ongeveer wegliep en opnieuw moest worden bemand zien wij op heden geen enkele aanwijzing dat de competentie is verbeterd.

 

Wij zien dat waar de raad er nadrukkelijk voor koos om de Floriade uitvoering op afstand te zetten die zelfde raad zich massaal stort op allerlei details waar men eerst voor koos om dat juist niet te doen. Bovendien leidde dat tot vele nieuwe en onnavolgbare kostenverhogingen. Zelfs Vleermuisvriendelijke verlichting werd een punt terwijl het nog te bezien valt of er ooit een Vleermuis zich zal wagen boven de A6.

 

Al met al reden om de burgerij in bescherming te nemen en per motie aan de raad te vragen om vast per 2019, jaarlijks, te gaan reserveren want het tekort zou zo maar 40 miljoen of hoger kunnen worden. Dan krijgt de bevolking vanaf 2023 te maken met forse extra belastingen. In die tijd zal de bevolking al genoeg verhogingen van belastingen moeten verwerken vanwege de energietransitie.

 

Onze motie werd enkel gesteund door de SP en de PVV. De rest van de raad is niet aanspreekbaar en totaal gevoelloos voor het grote gevaar wat onze stad te wachten staat. Men vraagt zelfs niet naar de reden waarom de APOPA een dergelijk groot verlies verwacht.

 

In onze beleving is er sprake van een groene, feestvierende dictatuur van de coalitie die voor de schijn hele toneelstukken opvoert en aan het einde net voor dat de gordijnen sluiten nog even instemt met elk bedrag wat het college op tafel legt. In de markt heet dat window dressing. Diep van binnen verwachten zij zelf ook verliezen maar die gevoelens onderdrukken zij.

 

De APOPA wil daar niet voor tekenen. Om die reden parkeren wij onze inzet in de PM op het agendapunt “Floriade”. Onze partij hoort daar niet bij en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verdere discussie in de z.g. carrousel. De afloop staat toch al vast. Wij zien onze inbreng als tijdverspilling.

 

Het spreekt vanzelf dat de APOPA wel zal blijven deelnemen aan het proces in de Plenaire zaal en de daarbij behorende stemmingen.

 

 


 

Gebruikt Almere de CO2 Prestatieladder?

De fractie van APOPA heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van de CO2 Prestatieladder. 

 

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsintrument. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting  bij aanbestedingen. 

 

APOPA wil weten of de gemeente dit instrument gebruikt en daarmee dus het goede voorbeeld geeft.

 

Bron: Almere Deze Week.

Rotterdam schrapt sollicitatieplicht voor 60-plussers in de bijstand

Rotterdammers die ouder zijn dan 60 en een bijstandsuitkering ontvangen, worden niet langer gedwongen te solliciteren. Als werk vinden voor hen kansloos is, worden ze niet meer verplicht om sollicitatiebrieven te versturen, staat in een brief van het college aan de gemeenteraad.

 

Ook hoeven ze niet langer een re-integratietraject te volgen. De groep krijgt wel geld en ondersteuning.

 

"Oudere werkzoekenden moet vijf brieven per week versturen, terwijl dat niet helpt om aah et werk te komen", zegt PvdA-wethouder Moti tegen RTV Rijnmond.

 

1000 afwijzingen

"Sommige mensen hebben al meer dan 1000 brieven verstuurd. Dat leidt tot 1000 afwijzingen en 1000 teleurstellingen. Dat werkt niet. Als betaald werk voor hen niet haalbaar is, vind ik het prima als ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen.". Het gaat om zo'n 5.400 inwoners van Rotterdam. 

 

De gemeente moet volgens de wethouder Werk en Inkomen met die groep in gesprek gaan om te onderzoeken wat ze willen en nog kunnen. Aan oudere Rotterdammers die wel streven naar een betaalde baan, biedt de gemeente wel begeleiding.

 

Leefbaar Rotterdam en de VVD hebben kritiek op het voorstel om de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand te schrappen. De partijen vinden het schandalig dat 60-plussers zo worden "afgeschreven". 

 

Tegenprestatie

Rotterdam telt 37.700 mensen met een bijstandsuitkering. In het coalitieakkoord staat dat de gemeente dit aantal wil terugbrengen naar 30.000.

 

Onder het vorige college (met Leefbaar Rotterdam) koos de stad voor voor-wat-hoort-wat. Kansloze werkzoekenden moesten minstens 20 uur een tegenprestatie leveren voor de uitkering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg of een taalcursus.

 

Bron: website NOS.NL

Zou het college van Almere het lef hebben om de sollicitatieplicht voor 60 plussers te schrappen?

 


Streven naar zelfredzaamheid hulpbehoevenden richt schade aan

Het aansporen van hulpbehoevenden om een beroep te doen op hun eigen netwerk heeft nauwelijks effect. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek in een studie naar de gevolgen van decentralisatie van de zorg naar gemeenten. De studie - het eerste grote, langlopende onderzoek naar de gevolgen van die decentralisatie uit 2015 - is donderdag 13 september 2018 gepresenteerd. 

 

Het streven van de overheid en hulpverleners de burger 'zelfredzamer' te maken, is volgens de onderzoekers zelfs schadelijk: het ontbreekt kwetsbare mensen vaak aan een hulpvaardig netwerk, zodat zij het idee hebben dat zij tekortschieten zodra hulpverleners hen daarover bevragen. Het belast hen met gevoelens van "schaamte en schuld", aldus de onderzoekers. 

 

Zij bestudeerden van 2014 tot in 2018 hoe de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden gestalte kreeg in vijf gemeenten. De onderzoekers schoven aan bij 66 keukentafelgesprekken, woonden teamvergaderingen en trainingen van wijkteams bij en interviewden tientallen burgers en hulpverleners.

 

In 64 keukentafelgesprekken met hulpbehoevende mensen brachten wijkteammedewerkers het sociale netwerk van de burge ter sprake. Kon de dochter helpen bij het aantrekken van steunkousen?  Konden de buren bijspringen? In slechts drie gevallen resulteerden de gesprekken in meer hulp van het netwerk. Vrijwel altijd was het netwerk óf al overbelast door mantelzorg of eigen sores, of niet bestaand, of was er sprake van slecht contact en ruzie. "Juist mensen met problemen kloppen aan bij het wijkteam", schrijven de onderzoekers. "Deze mensen hebben regelmatig ook kwetsbare sociale contacten."

 

De nadruk op zelfredzaamheid vergroot volgens de onderzoekers de ongelijkheid tussen arm en rijk: rijkere mensen kunnen zelf hun hulp regelen en betalen, armere hulpbehoevenden worden geacht een beroep te doen op hun omgeving.

 

Bron: NRC

 Zorgen AP/OPA om tekort buschauffeurs

ALMERE – De fractie van AP/OPA maakt zich zorgen om de bemensingsproblemen bij busmaatschappij Keolis. Er zouden te weinig buschauffeurs zijn. De partij heeft het college hier schriftelijke vragen over gesteld.

 

Volgens fractievoorzitter Johan de Leeuw is het openbaar vervoer van belang voor de leefbaarheid in Almere. ‘De achterban van AP/OPA is zeer afhankelijk van het openbaar vervoer’ schrijft hij. ‘Het is te verwachten dat tussen 2019 en 2022 één derde van het personeelsbestand zal moeten worden vervangen. Het is in onze ogen zaak om reeds nu beleid te ontwikkelen om dit te voorziene probleem het hoofd te bieden’.
De partij vraagt daarom aan het college of er al gesprekken met Keolis gaande zijn over het aanstaande personeelstekort en wat er gedaan gaat worden om de gevolgen voor bewoners, en speciaal de ouderen, te voorkomen.
Het college heeft de vragen nog niet beantwoord.

Bron: Almere Deze Week

 

OV reiziger betaalt soms te veel voor rit

Reizigers in het OV betalen nogal eens een te hoge prijs voor een rit, omdat het betalingssysteem nu niet automatisch de meest gunstige prijs rekent. Daarmee worden reizigers de dupe van het OV-chipkaartsysteem, dat qua tarifering geregeld star en ondoorzichtig is. Dit concludeert het OV loket, de ombudsman in het openbaar vervoer, in haar kwartaalrapportage.

De ombudsman adviseert vervoerders aan de slag te gaan met een systeem van ‘best pricing’. Bij best pricing berekent een systeem automatisch het meest voordelige tarief. Omdat nu nog vaak wordt gereisd op saldo is dat nu nog niet mogelijk, maar bij achteraf betalen kunnen vervoerders dit wel realiseren. Het OV loket ziet dit ook als een goed alternatief voor reizigers voor wie geen passend abonnement beschikbaar is.

Abonnementshouders
Er wordt bijvoorbeeld een te hoge prijs gerekend als abonnementshouders deels binnen en deels buiten de spits reizen en ook nog eens met meer dan één vervoerder. In zo’n geval wordt een extra instaptarief verwerkt, terwijl een (lange afstands)-korting deels verloren gaat. Hetzelfde gebeurt als reizigers door gesloten poortjes op een overstapstation extra moeten in- en uitchecken. Er wordt dan extra geld afgeschreven van hun OV-chipkaart.

Onredelijk en onaanvaardbaar, stelt het OV loket. Vervoerders beroepen zich erop dat het systeem ‘nu eenmaal zo werkt’, maar de ombudsman meent dat systemen geen excuus mogen zijn voor onredelijke uitkomsten. Met een best pricing-systeem kan dit probleem worden verholpen en het is de verantwoordelijkheid van OV-bedrijven om een dergelijke systeem te realiseren.

OV loket: “Reizigers realiseren zich vaak niet dat zij meer betalen dan nodig is en vervoerbedrijven doen te weinig om klanten het voordeligste tarief te laten betalen. Een goede informatievoorziening vooraf en/of een geldterugregeling achteraf ten behoeve van de reizigers is wenselijk.”

Tarieven en reisinformatie
Verder richt de kwartaalrapportage zich op de wijzigingen van tarieven van abonnementen en reisinformatie. Bij een concessieovergang of een aanpassingen van abonnementen kunnen reizigers geconfronteerd worden met prijsstijgingen. Het OV loket vraagt de overheid op te treden en afspraken te maken over maximale tariefstijgingen bij min of meer gelijkblijvende dienstverlening.

Tevens pleit de organisatie opnieuw voor goede informatie voor reizigers voorafgaand en tijdens de reis. “Goede informatie voor en tijdens de reis is essentieel om tevreden reizigers te krijgen.” Over het algemeen gaat het steeds beter, maar met name bij vertragingen kan nog wel wat verbeterd worden. Dan gaat het om informatie over lange vertragingen, omreizen of rituitval. “Zorg er in deze situaties voor dat de informatie via alle informatiekanalen up-to-date en gelijkluidend is.”

Logistieke problemen
Vervoerders krijgen als laatste het advies om goed na te denken over de juiste alternatieven bij logistieke problemen en zorg voor gedupeerde reizigers. “Reizigers hebben vaak begrip voor het feit dat er in het OV belemmeringen kunnen optreden, maar ze willen wel dat er alternatieven geboden worden en dat ze tijdig en goed geïnformeerd worden over de alternatieven ov-chipkaartov-loketreizigerritprijstarieven

 

Bron: www.ov.prov.nl

Probeer het basisinkomen uit op Drenthe

 

 

Een experiment met basisinkomen in Nederland zal laten zien dat het een effectieve vorm van armoedebestrijding is, verwachten Jaap Geerlof en Anke van Beckhoven. Zij stellen voor om dat in Drenthe uit te proberen. Lees voor Almere en in plaats van 500.000 inwoners 200.000 inwoners.

Alle krachten in de samenleving wijzen in twee richtingen: globalisering en lokalisering. De globalisering gaat razendsnel en leidt tot vervreemding in wijken en buurten. Als tegenkracht organiseren burgers steeds vaker zélf wonen, werken en zorgen met de buurt als ankerpunt. Gemeenten spelen in op deze trend met samenlevingsagenda's, burgerjury's, buurtbudgetten en maatschappelijke akkoorden om de betrokkenheid, kennis en ervaringen van hun bewoners zo goed mogelijk te benutten.

In het voorstel krijgt iedere Drentenaar in de arbeidzame leeftijd vijf jaar lang een ba­sis­in­ko­men

Inkomensonzekerheid

Dé manier om bewoners in staat te stellen om actief deel te nemen aan de totstandkoming van samen-redzame wijken is hun structureel zodanige financiële zelfstandigheid te garanderen, zodat zij de tijd hebben en zich vrij voelen om mede-eigenaar te kunnen worden van hun buurten en wijken.

Maar het landelijke overheidsbeleid beweegt juist de andere kant uit. In plaats van te kiezen voor de globalisering van een leefbaar inkomen voor iedereen, hebben opeenvolgende neoliberale kabinetten toegestaan dat inkomensonzekerheid de sociale norm is geworden.

In deze lijn past het cadeau dat het kabinet-Rutte III door de afschaffing van de dividendbelasting wil gaan uitdelen aan de buitenlandse aandeelhouders van Shellen Unilever van maar liefst 1,5 miljard euro per jaar. De toelichting van de premier op het besluit is doorspekt van VOC-retoriek: het is goed voor de BV Nederland en het gaat banen opleveren.

Experiment

Kan het ook anders? Wij stellen voor om een grootschalig experiment te starten voor de bevolking van bijvoorbeeld de provincie Drenthe. We kiezen Drenthe omdat we voorkeur hebben voor een substantiële regio in plaats van een gemeente. Deze provincie heeft een kleine half miljoen inwoners, verdeeld over 69.000 eenpersoonshuishoudens en 145.000 meerpersoonshuishoudens.

In ons voorstel krijgt iedere Drentenaar in de arbeidzame leeftijd vijf jaar lang een basisinkomen op het niveau van de bijstandsnorm: 1400 euro voor een meerpersoonshuishouden en 1000 euro als alleenstaande. Een grove doorrekening laat zien dat de kosten uitkomen op ruim 3 miljard euro. Doorrekeningen uit 2015 voor België door de Vlaamse econoom Paul de Grauwe en voor Canada in 2018 door Rob Rainer laten zien dat een deel ervan, tussen de 40 en 70 procent, per saldo weer wordt bespaard omdat veel sociale uitkeringen en zorg- en welzijnsvoorzieningen en bijbehorende apparaatskosten niet langer nodig zijn en een daling in de zorgconsumptie is te verwachten.

Het eerste experiment met basisinkomen is uitgevoerd in Manitoba City, Canada tussen 1974 en 1979. Wereldwijd zijn vele experimenten gevolgd en theoretische doorrekeningen van de invoeringseffecten gemaakt. De resultaten daarvan worden gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Basic Income Studies en op de website van het Basic Income Earth Network.

Algemene conclusies zijn dat een basisinkomen de meest effectieve manier is om armoede uit te roeien en gelijke kansen te bevorderen, de verzorgingsstaat op te schonen en burgers de architect van hun eigen - arbeidzame - leven te maken. De door neoliberalen gevreesde daling van de arbeidsparticipatie doet zich nauwelijks voor. Opmerkelijk is de winst in gezondheid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een daling van het aantal ziekenhuisopnames in een aantal experimenten.

Gidsland

De invoering van een basisinkomen op deze schaal maakt Nederland weer gidsland van sociale vernieuwing in plaats van ambassadeur van het neoliberalisme.

 

De hoofdvraag is: wie betaalt het experiment? Wat ons betreft: de buitenlandse aandeelhouders van Shell en Unilever door niet met de afschaffing van de dividendbelasting akkoord te gaan en het geld in Nederland te houden ten behoeve van de gewone burgers.

Bron: Trouw

 


Houd de lijnen vrij

Op Facebook is een actie gaande: houd de lijnen vrij! Er is zelfs een speciale facebookpagina houd de lijnen vrij. Op deze pagina zie je tal van obstakels geparkeerd staan over geleidelijnen. Er is zelfs een speciale stikker ontworpen om naast zo’n geleidelijn te plakken. Deze actie wordt gevoerd door de belangenorganisaties voor blinden en slechtzienden.

 

Wat zijn geleidelijnen? Dat zijn lijnen met ribbels in een andere kleur dan de straat. In Almere kom je ze tegen bij het Stadhuis, bij de Nieuwe Bibliotheek, bij het Flevoziekenhuis, bij bushaltes en op stations. Prorail, die de stations onderhoudt, heeft zelfs een convenant ondertekent met de Oogvereniging om volgens bepaalde richtlijnen deze geleidelijnen op stations aan te leggen.

 

 

Waartoe dienen deze geleidelijnen? Ze dienen als hulpmiddel voor onze medeburgers, die blind of slechtziend zijn. Met behulp van zo’n witte stok kunnen onze medeburgers met een visuele beperking zo hun weg vinden. Obstakels op deze geleidelijnen geven lastige en zelfs gevaarlijke situaties op. Eigenlijk zou het strafbaar moeten zijn om zo’n geleidelijn te blokkeren met obstakels.

 

Zie de voorbeeld foto die is overgenomen van de facebook pagina houd de lijnen vrij.

 


“De gemeenteraad heeft uitgesproken dat we in Almere met diversiteit bouwen, dus dat voor veel mensen interessante woningen beschikbaar komen”, zegt fractievoorzitter Johan de Leeuw van AP/OPA. “De laatste tijd hebben we met veel pijn en moeite voor elkaar gekregen dat er meer sociale huurwoningen moeten komen en dat er meer voor jongeren moet worden gebouwd. Maar het is net voor ouderen net zo belangrijk dat er geschikte woningen komen. Dat wordt in het verhaal niet voldoende erkend.”

Volgens AP/OPA wordt het aantal ouderen in de stad steeds groter. “Sommige ouderen wonen in veel te grote huizen. Bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn, of omdat één van de partners uit huis moet. Die zouden blij zijn als ze kleiner kunnen gaan wonen. Maar in Almere zijn die woningen er domweg niet. En die moeten er dus wél komen, want dan komen die grotere huizen vrij en dat komt de doorstroom in de huizenmarkt ten goede. Het is dus net zo noodzakelijk om huizen voor ouderen te bouwen, als voor jongeren.”

De Leeuw ziet nog een bijkomend voordeel. “Wie in een te groot huis woont en zorg nodig heeft, kan het maar lastig schoonhouden. Daar is thuiszorg voor nodig. Met meer kleinere woningen kan dus ook op dat gebied minder kosten worden gemaakt.”

Komende donderdag wordt over dit onderwerp gesproken tijdens de Politieke Markt.

Bron: www.almere.nieuws.nl

De Metrobus van allGo!

Op vrijdag 24 november 2017 showde onze nieuwe stadsvervoerder zijn bussen. De dienstregeling van allGo gaat in op 10 december aan staande. Voor veel Almeerders die gewend zijn de stadsbus te gebruiken, zal het wennen zijn! De bussen zien er vrij lux uit en zijn zelfs voorzien van usb aansluiting!

Nieuws

Vierduizend ouderen sterven jaarlijks aan de gevolgen van een val. Er sterven meer ouderen aan vallen dan dat er dodelijke verkeersslachtoffers zijn.

 

Wanneer stopt dit kabinet met het totaal loslaten van onze ouderen!!

 

Ouderen creperen

Steeds meer verzwaring voor mantelzorgers

 

Nieuws

Vierduizend ouderen sterven jaarlijks aan de gevolgen van een val. Er sterven meer ouderen aan vallen dan dat er dodelijke verkeersslachtoffers zijn.

 

Wanneer stopt dit kabinet met het totaal loslaten van onze ouderen!!

 

Ouderen creperen

Steeds meer verzwaring voor mantelzorgers

 


Het presenteren van het regeerakkoord  door de vier regeringspartijen was een schaamteloos stukje opportunisme: “Iedereen gaat erop vooruit!” Koketteren de vier nieuwe regeringspartijen. Zij gaan schromelijk voorbij aan de echte kern, ik zal hem voor u schetsen: (Cynisch)“Maar de ouderen gaan er helaas niet op vooruit, al een tijdje niet. Ook de echte minima zullen helaas met de door ons gegeven groei van hun ‘overlevingsbudget (AOW en kleine pensioenen)’ van 0,6 en 0,9 steeds meer aangewezen zijn op voedselbanken. Wij zullen dit ‘fenomeen’ proberen te  subsidiëren.

 

Maar helaas zal uw 'zelfredzaamheid' de boventoon voeren omdat, zoals u wellicht weet, wij in een participatiesamenleving leven”.

De breed uitgemeten koopkrachtverbeteringen voor alle Nederlanders is geen koopkrachtverbetering omdat wat ‘rechts gegeven wordt links weer wordt afgenomen’. Alleen voor hen die het al breed genoeg hebben is er daadwerkelijk een koopkrachtverbetering. Dat dit allemaal ook zijn uitwerking heeft in de vele gemeentes van Nederland mag duidelijk zijn.