Fractienieuws

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Bouwen voor senioren

 

 

 

Onderwerp: Bij nieuwbouwprojecten rekening houden met woningen voor senioren

 

De raad,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat:

- uit het rapport (G)Oud in Almere blijkt, dat Almere snel vergrijst

- er op dit moment een groot tekort is aan woningen voor senioren

- er bij nieuwbouwprojecten geen rekening gehouden wordt met woningen voor senioren

- er dus geen doorstroom is (van groot naar beter)

- dit in de komende jaren grote problemen gaat opleveren voor alle lagen in de bevolking

 

van oordeel dat:

 

- dit een onwenselijke situatie oplevert

- de voorraad woningen de groei van de bevolking op de voet moet volgen

 

 

roept het college op:

  - Bij nieuwbouwprojecten te zorgen voor een contingent van woningen, die geschikt

  zijn voor senioren

 

 en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Ondertekening en naam: