Nieuws van onze fractie


De Fractieleider in gesprek over de Jeugdzorg


De Fractieleider in gesprek over de kabelbaan bij de Floriade

De Fracttieleider in gesprek over het Openlucht zwembadWonen in Almere 2030

Hieronder de raming van de woningbehoefte in Almere.APOPA maakt zich zorgen om de Floriade

Wij van APOPA maken ons zorgen om de tekorten bij de Floriade 2022. Wij verwachten dat het tekort zal oplopen tot boven de € 40 miljoen. We hadden liever gezien dat dit geld zou worden besteed aan betaalbare sociale huurwoningen waar een groot tekort van is in Almere.

Als er niks gebeurt zal het tekort van € 40 miljoen door de Almeerse burgers moeten worden opgehoest. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Daarom hebben wij de volgende motie ingediend:

_________________________________________________________________________________

Onderwerp: Reserveringen Floriade in 2019 en daarna
_________________________________________________________________________________

De Raad,

 

gehoord de beraadslaging,

 

vaststellende dat:

- de huidige werkwijze tot een groeiende uitgavenkant van de begroting Floriade leidt;

- het hoogst onwaarschijnlijk is dat de inkomstenkant gelijke tred zal houden;

- het uiterst waarschijnlijk is dat het verwachte bezoekersaantal bij lange na niet gehaald kan worden;

 

veronderstellende dat:

 

- dit tot een uiteindelijk tekort van 30 tot 40 miljoen Euro zal leiden;

 

van mening dat:

 

- het wenselijk is voor dit tekort reeds nu in de komende begrotingen een voorziening op te nemen;

- het immers niet reëel is om in 2023 de bevolking op te zadelen met een enorm tekort als dat reeds ver van te voren is te voorzien,

_________________________________________________________________________________

roept het college op om te rekenen vanaf de begroting 2019 en de jaren daarna, in aanloop naar de Floriade, elk jaar een reservering van 15 miljoen op te nemen in de businesscase Floriade teneinde de te voorziene tekorten te kunnen afdekken,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

_________________________________________________________________________________

Ondertekening en naam

 

De heer J.G. de Leeuw (AP/OPA)

 


APOPA weer vol aan de bak!

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is het APOPA team weer vol aan de bak! De fractie voor de gemeenteraadsperiode 2018 tot 2022 is gevormd en bestaat uit:

 

Johan de Leeuw     – fractievoorzitter

Rene Dekker          – fractieassistent
Nico de Jonge        – fractieassistent
Ruud van Amstel  – fractieondersteuner

 

In deze raadsperiode zullen onze andere kandidaten zich niet onbetuigd laten. Voor APOPA zullen zij de ogen en oren zijn in het veld. Dat veld heet Almere. Voor onze mensen geldt dat ze een netwerk aan contacten hebben in de Almeerse samenleving. Onze veldwerkers gaan zich bezighouden met de volgende aandachtsgebieden:

Cultuur
Economie
Financiën
Onderwijs
Sociaal Domein
Stadsonderhoud
Stadsontwikkeling
Veiligheid

Op onze club veldwerkers zijn we bij APOPA best trots! En samen willen we Almere veranderen! Van Almere een leefbare gemeenschap maken voor alle Almeerders. 

 

 

 

Gebruikt Almere de CO2 Prestatieladder?

De fractie van APOPA heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van de CO2 Prestatieladder. 

 

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsintrument. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting  bij aanbestedingen. 

 

APOPA wil weten of de gemeente dit instrument gebruikt en daarmee dus het goede voorbeeld geeft.

 

 


Schriftelijke vragen APOPA aan het college over bemensingsproblemen bij Keolis

 

Op 6 september 2018 hebben wij vragen gesteld over bemensingsproblemen bij Keolis, dit naar aanleiding van publicatie in de media. Op 9 oktober heeft het College deze vragen beantwoord.
Er zijn op dit moment (nog) geen bemensingsproblemen bij Keolis in Almere. Het College waardeert onze betrokkenheid en het feit dat we een signaal afgeven dat elders deze problemen al wel spelen. In onze schriftelijke vragen hebben wij gerefereerd aan berichten uit de media over toenemende vergrijzing en (afnemende) waardering voor het vak van buschauffeur. Het College begrijpt onze bezorgdheid hierover.
Het College vindt het van  belang dat het hoogwaardige openbaar vervoer in de stad er is voor alle (potentiële) reizigers. Chauffeurs zijn de gastheren en -vrouwen in het OV. Daarbij is de balans van het aantrekkelijk en betaalbaar houden van het vak chauffeur een belangrijk onderdeel van de wijze waarop Keolis nieuwe medewerkers werft.
Hieronder onze gestelde vragen en de antwoorden van het College.
 
1. Is het college reeds in gesprek met de concessiehouder over het aanstaande personeelstekort bij Keolis?
Het onderwerp personeel (en eventuele tekorten daarin) bij Keolis is onderwerp van gesprek, net als vele andere onderwerpen in een opdrachtgever - opdrachtnemer relatie. De ov-branche in Nederland staat voor een grote uitdaging. Veel buschauffeurs zitten tegen de pensioenleeftijd aan en er is een behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt. Net als bij andere vervoerders loopt bij Keolis een grootschalige wervingscampagne. In de komende jaren zal het personeel een belangrijk agendaonderwerp blijven in de gesprekken met Keolis.
2. Hoe beoordeelt het college de kans dat er bij de concessiehouder in Almere deze uitval ontstaat als de media melden in bijvoorbeeld Utrecht?
Keolis heeft aangegeven dat de kans op utival van ritten door te weinig personeel klein is. De formatie is op orde. Dit sluit echter niet uit dat Keolis, door ziekte of in het verleden afgegeven gegarandeerd verlof, dagelijks moet bijsturen om alle personeelsdiensten bezet te krijgen. Naar wij van Keolis hebben begrepen, hebben zij op dit moment voldoende bijsturingsmogelijkheden. Op de langere termijn geldt dat de verwachte uitstroom van personeel in 2019 nog beperkt is, maar in 2020 zal een groot aantal buschauffeurs met pensioen gaan. Het is een uitdaging om de komende jaaren voldoende opgeleide buschauffeurs tijdig in te laten stromen.
Om hierop in te spelen zijn er, naast de landelijke wervingscampagne, contacten met onder meer opleidingscentra in Almere en worden in Almere nu al werving- en selectiedagen georganiseerd om jeugdigen te enthousiasmeren voor het vak van buschauffeur. De meerjarenformatie is onderdeel van het strategisch personeelsplan zzoals Keolis dat uitvoert samen met haar contractpartner Randstad.
3. Als de bedoelde problematiek inderdaad speelt, wat gaat het college ondernemen om de gevolgen voor onze burgers en in het bijzonder  de ouderen te voorkomen?
Wij hebben, gezien de antwoorden bij vraag 1 en vraag 2, de indruk dat Keolis nu en op langere termijn voldoende aandacht heeft voor het dreigend tekort aan buschauffeurs. Uiteraard blijven wij in gesprek met Keolis over dit onderwerp.
 

Ingezonden brief en reactie daarop

 

Beste René, 
Dank je wel voor je uitgebreide toelichting. Dat maakt het geheel rond de Floriade voor mij ook weer een stukje inzichtelijker. De inzet van ApOpa richting senioren en chronisch zieken is helder en consequent. Onze stem meer dan dubbel waard. Niet alleen voor ons, maar m.n. ook voor alle senioren en zieken die ik tegenkom in de stad waarbij ik soms verschrikkelijk schrijnende verhalen hoor. Overigens: ik heb ook jullie zienswijze mogen doorlezen voor wat betreft jongeren in Almere (een overzicht zal als bijlage bij het stembiljet van mijn zoon). Wat een verademing. Ik hoop dat jullie voor dit standpunt veel bijval zullen krijgen. Het zal jongeren zoveel meer brengen dan de eenzijdige weg die thans -vaak onder druk-  wordt bewandeld, waarbij zoveel talent verloren gaat en nog veel erger: veel jongeren uitvallen omdat ze simpelweg niet door de 'vormenstoof' passen, nog geen goed zicht hebben op hun talenten of anderszins. Een gemiste kans, zowel voor de jongere alsook voor de arbeidsmarkt.
 
Natuurlijk mag je mijn mail doorsturen als ingezonden brief. Graag zelfs.
 
Vind je het goed dat ik zo af en toe blijft meedenken? Als gehandicapte jonge senior, vallen mij soms dingen op die wellicht zinvol zijn met betrekking tot de speerpunten waarvoor jullie je inzetten, maar die voor de gezonde mens vaak verborgen blijven. Zoals de tendens om overal in het Stadshart liften te plaatsen in winkels, liften waar geen scootmobiel in past én waarvan de deur nimmer geopend kan worden door iemand in een rolstoel. Uitgeprobeerd. Onmogelijk.  
 
Hartelijke groeten,
Annette 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hallo Annette,

Inmiddels is bij mij de verkiezingskoorts een beetje gaan liggen en is het nu een duimen draaien geworden. Morgen is de grote dag. Door die hectiek heb ik nog niet eerder gereageerd op onderstaande mail, terwijl we er in de fractie al wel over hebben gesproken.

 

Waarom de Floriade? Goeie vraag. Een (bestendige) economische bijdrage? In de aanloop (making of) levert het nauwelijks (betaald) werk op. Tijdens zijn er een aantal banen, maar slechts tijdelijk. Het evenement duurt 6 maanden. Daarna mogen die werknemers in de WW.

Dus niet bestendig. In de aanloop naar het evenement zal Almere nauwelijks economisch profiteren. Tijdens kan er wel wat verdiend worden. Maar dit is geheel afhankelijk van het aantal bezoekers. En uiteraard welke mogelijkheden er zijn om geld in Almere uit te geven. 

 

In Venlo heeft de middenstand niet geprofiteerd van de Floriade. Of het imago van Almere er door versterkt wordt is de vraag. Een groot deel van de Nederlanders wauwelt ongefundeerd na wat door de grachtengordel uitgekraamd wordt. Het imago van Venlo is er op achteruit gegaan, omdat die Floriade een (financiele) mislukking is geworden. Dit staat Almere ook te wachten als er grote verliezen komen.

 

Dit evenement kan alleen voor Almere goed uitpakken als de "markt" het overneemt. De Autorai huurt zelf de Rai en neem alle kosten voor zijn rekening. Dit geldt voor veel meer marktsectoren, zoals bijv. de Hiswa, Huishoudbeurs enz.

 

Alleen de Nationale Tuinbouwraad is het al jaren gelukt om dit door de gemeentes te laten betalen. Sterker: ze krijgen er ook nog voor betaald. Ik organiseer een feestje voor mijn verjaardag, laat de Gemeente het betalen en vraag er ook nog geld voor. Hoe krom is dit?

 

Dan jouw win-win situatie. Heel mooi bedacht. Naast de mooiste Binnenstad ook die toevoeging: Almere de meest aantrekkelijke stad voor senioren en gehandicapten. Echter heeft de coalitie (dus niet ApOpa) bepaald, dat de focus moet liggen op Growing Green Cities en daar past jouw verhaal niet in. Met deze Raad (morgen kan het anders zijn) zal het dus niet lukken.

 

Voor ons, ApOpa, is het op dit moment belangrijk, dat Almere zorgt voor voldoende woningen voor senioren, waar in de komende jaren een gruwelijk tekort aan zal zijn.

Daarnaast vinden we het belangrijk, in de strijd tegen vereenzaming, dat voor senioren het OV in Almere gratis wordt. In algemene zin vinden we, dat er te weinig toeristische mogelijkheden zijn in Almere.

 

Ook de Zorg, waar je over schrijft, willen we sterk verbeteren. Ook weer met in het achterhoofd, de snel groeiende vergrijzing van onze bevolking. Onze leus is ook: Armoede de wereld uit, te beginnen in Almere. Wij steunen de idee, dat Almere een inclusieve stad moet zijn; d.w.z. dat niemand (zieken, senioren, gehandicapten, mensen in de Bijstand enz.)  tussen wal en schip terecht komt. En zullen daar dus ook voor waken.

 

Kortom: Wij willen de Floriade alleen als die betaald wordt door het bedrijfsleven. De komende maand zal duidelijk maken hoe het verder gaat met de Floriade(woonwijk).

Tot die tijd kunnen we met jouw voorstel nog niet echt uit de voeten. Het is misschien wel een goed idee om jouw mail als ingezonden brief naar de rest van de Raad te sturen. Wellicht is er een andere partij, die hier al direct iets mee wil.

 

Tot slot wil ik je bedanken voor je inzet om Almere een mooiere stad te maken.

En voor het feit dat je onverwacht als "slachtoffer" van ons verkiezingsfilmpje fungeerde, dank ik je nog hartelijk.

 

Groet,

 

Rene Dekker

 Fractieassistent ApOpa

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste René, 
De Floriade is nog steeds een hangijzer binnen Almere. De Gemeente Almere wil graag een project dat op de lange termijn een (bestendige) economische bijdrage levert aan de Stad evenals de Floriade moet bijdrage aan het imago van de stad als toeristische trekpleister en vestigingsplaats voor bedrijven.
Veel burgers zien het echter niet zitten, temeer daar er (nog) zoveel andere problemen spelen.
Wat nu als we hier met z'n allen een win-win-situatie van kunnen maken?
 
De Floriade moet bezoekers gaan trekken, een impuls geven aan de werkgelegenheid en Almere op de Europese kaart gaan zetten. Stel dat we dit combineren met 'Almere als meest aantrekkelijke stad voor senioren en gehandicapten'?
Als de Floriade hierop hoog inzet door faciliteiten voor senioren en gehandicapten (volwassenen) te creëren kan een bijkomende doelgroep worden aangesproken op zowel lokaal als internationaal niveau.
De doelgroep van senioren is groot en hebben vaak geld voor een bezoek aan het Almeerse. Gehandicapten zoeken vaak een uitje waarin ze even écht ontspannen in plaats van tegen allerlei obstakels aan de lopen c.q. rijden.
Maar te denken valt ook aan verenigingen zoals de Zonnebloem (die ook op Europees en buiten-Europees niveau te vinden zijn) die in hun vaste programma uitjes kunnen organiseren naar de Floriade in Almere. Senioren organisaties die op eenzelfde niveau tripjes gaan boeken richting het Almeerse.
Zo wordt een extra toeristische doelgroep aangetrokken die bestendig de Floriade bezoekt en geld uitgeeft in het Almeerse.
Als deze doelgroep zich helemaal gaat thuisvoelen kan dit ook leiden tot het ophalen van sponsorgelden vanuit verschillende goede doelen (vriendenloterij e.a.), evenals een aantal instanties op het gebied van (volwassen) gehandicapten en senioren zich hier willen vestigen (werkgelegenheid, extra subsidies) of zorghotels voor meerdaags verblijf.
 
Trekken we deze gedachte door dan zou in ieder geval het stadscentrum hiertoe ook aanpassingen moeten doorvoeren. Betere toegankelijkheid in winkels, voldoende en toegankelijke invalide-toiletten, parkeerplaatsen, toegankelijk openbaar vervoer, pendelbussen vanaf parkeerplaatsen en NS stations etc.
 
Aan de andere zijde kan de Gemeente gaan investeren in zijn eigen volwassen zieken, invaliden en senioren (ik laat de jeugd hierbij buiten beschouwing omdat hier al vele projecten rondom plaatsvinden).
Zorg en hulpverlening aan burgers van Almere op hoog niveau, WMO maatwerk écht van de grond krijgen, adequate hulpmiddelen, e.d. Financiële ondersteuning waar nodig. Woningen waar nodig. Evenals het actief ondersteunen op alle levensgebieden van senioren en volwassen gehandicapten zodat de kwaliteit van leven substantieel verhoogt onder deze doelgroep(en).  
Investeren zodat deze groep(en) van mensen niet meer langs de rand staat, maar het actieve promotie plaatje gaat worden van Almere. Hiermee buig je de ellende van een groot deel van deze groep om naar een gelukkig leven. En gelukkige mensen willen graag participeren en verder uitdragen (mond tot mond reclame, social media, uitnodigen van familie en vrienden in Almere ed). Ook kan hiermee een extra groep van vrijwilligers worden aangeboord die hier een stukje in kunnen en willen bieden.
Naast imago voor de stad en extra participanten leidt een dergelijk beleid in directe zin ook tot een beter draagvlak onder de burgers van Almere in plaats van de weerstanden die er nu leven.
 
Er valt dus nog veel te winnen. Te winnen voor de senioren en (volwassen) gehandicapten, en tegelijkertijd te investeren in een hogere (en meer bestendige) succeskans voor de Floriade, werkgelegenheid en het aantrekken van subsidies en investeerders.
En wat is nu mooier als we allemaal winnen?
 
Groetjes van Annette 
 

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Bouwen voor senioren

 

 

 

Onderwerp: Bij nieuwbouwprojecten rekening houden met woningen voor senioren

 

De raad,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat:

- uit het rapport (G)Oud in Almere blijkt, dat Almere snel vergrijst

- er op dit moment een groot tekort is aan woningen voor senioren

- er bij nieuwbouwprojecten geen rekening gehouden wordt met woningen voor senioren

- er dus geen doorstroom is (van groot naar beter)

- dit in de komende jaren grote problemen gaat opleveren voor alle lagen in de bevolking

 

van oordeel dat:

 

- dit een onwenselijke situatie oplevert

- de voorraad woningen de groei van de bevolking op de voet moet volgen

 

 

roept het college op:

  - Bij nieuwbouwprojecten te zorgen voor een contingent van woningen, die geschikt

  zijn voor senioren

 

 en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Ondertekening en naam: